Nyttige lenkjer

For barn og ungdom

Barn og unge si helseteneste – Helse Fonna

Her kan du finne informasjon om tema som tristhet og depresjonsplagar, bekymring og angst, vald, overgrep og omsorgssvikt, spisevanskar og spiseforstyrring.

Nullmobbing.no 

Informasjon til barn, unge og føresette om mobbing og rettar ein har.

Ung.no 

Det offentlege sin informasjonskanal for ungdom. Dei gjer deg informasjon om dine rettigheiter, moglegheiter og pliktar.

Barneombudet.no 

Barneombudet er barn og unge sin talsperson. Dei jobbar for barn sine rettigheiter.

Mobbeombud 

Her får du informasjon om kva du har rett til og korleis du går fram om du ikkje har det bra på skulen eller i barnehagen.

Ungsinn.no 

Ungsinn er eit elektronisk vitenskapeleg tidsskrift om tiltak for barn og unge si psykiske helse.

Sexogsamfunn.no 

Sex og samfunn er landet sitt største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheiter.

Korspahalsen.no

Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbod for alle opp til 18 år.

Snakkommobbing.no

Anonym chatteteneste for barn og unge som har det vanskeleg, ein treng ikkje alltid vete kvifor ein har det vanskeleg for å ta kontakt.

Smiso.no

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep.

For vaksne

Barn og unge si helseteneste – Helse Fonna

Her kan du finne informasjon om tema som tristhet og depresjonsplagar, bekymring og angst, vald, overgrep og omsorgssvikt, spisevanskar og spiseforstyrring, autisme, uro barn barn 0 – 3 år og oppmerksomhetsvanskar.

Nullmobbing.no

Informasjon til barn, unge og føresette om mobbing og rettar ein har.

Pårørendesenteret.no

Ein landsdekkande nettstad for alle typar pårørande uansett livssituasjon, alder eller kor nær dei er pårørande for.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Nettressurs for foreldre med barn i skulen.

Foreldreutvalget for barnehager

Nasjonalt utval for foreldre med barn i barnehage.

Barneombudet.no

Barneombudet er barn og unge sin talsperson. Dei jobbar med barn sine rettigheitar. Dette er link til informasjon for vaksne.

Fylkesmannen.no

Dersom ein elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpa til. Dersom skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med Fylkesmannen.

Ungsinn.no

Ungsinn er eit elektronisk vitenskapeleg tidsskrift om tiltak for barn og unge si psykiske helse.

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Statped tilbyr tenestar innafor seks fagområder: Erverva hjerneskade, hørselstap, kombindert syns- og hørselstap og døvblindhet, samansette læravanskar, språk, tale og synstap.

Barnevakten.no

Barnevakten er ei fri og sjølvstendig ideell stifting som gjev råd om barn, unge og medier.

Foreldrehverdag.no

Foreldrehverdag gjer kunnskap og råd om samspelet mellom deg og barnet ditt. Innhaldet er utarbeida saman med fagfolk.

Hvorlite.no

Politiet sin nettressurs for dei som er utsatt for, eller kjenner nokon som er utsatt for vald.

Smiso.no

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep.

Kostverktøyet.no

Kostverktøyet er utvikla spesielt for familiar som har eit eller fleire barn med overvekt eller fedme, og for helsepersonell som jobbar med overvekt og fedme hos barn og unge.

Helsestasjonstjenesten.no

Ei trygg kjelde til kunnskap om sped- og småbarn si utvikling og psykiske helse for deg som jobbar i helsestasjonen.

Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes

Rapport frå Barneombudet med erfaringar frå barn og unge utsett for vald og overgrep.

Alle kjenner noen som har opplevd det

Rapport frå Barneombudet som har fokus på samtalar med ungdom om seksuelle krenkingar.

For tilsette

Barn og unge si helseteneste – Helse Fonna

Her kan du finne informasjon om tema som tristhet og depresjonsplagar, bekymring og angst, vald, overgrep og omsorgssvikt, spisevanskar og spiseforstyrring, autisme, uro barn barn 0 – 3 år og oppmerksomhetsvanskar.

Udir.no

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklinga av barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring.

Veilederen.no

Visma rettleiar

Nullmobbing.no

Informasjon til barn, unge og føresette om mobbing og rettar dei har.

Jegvet.no

Salaby er eit fullt digitalisert undervisningsmedium for heile spekteret av grunnskuleutdanning.

Barn og unges helseteneste – Helse Fonna

Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester.

Hvorlite.no

Politiet sin nettressurs for dei som er utsatt for, eller kjenner nokon som er utsatt for vald.

Rvts.no

Dei regionale ressurssentra om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) er ein ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vald og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller sjølvmordsproblematikk.

Korusbergen.no

Kompetansesenter rus skal sikre ivaretaking, oppbygging og formidling av rusfagleg kompetanse.

Læringsmiljøsenteret.uis.no

Læringsmiljøsenteret jobbar utadretta, forskar og underviser for å gje barnehagebarn, elevar, lærlingar og vaksne eit betre læringsmiljø.

Tidliginnsats.forebygging.no

Forebygging.no er ein nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelførebyggande og helsefremmande arbeid, inkludert tidleg innsats.

Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes

Rapport frå Barneombudet med erfaringar frå barn og unge utsett for vald og overgrep.

Alle kjenner noen som har opplevd det

Rapport frå Barneombudet som har fokus på samtalar med ungdom om seksuelle krenkingar.

Snakkemedbarn.no

Samtalehjelp til deg som er bekymra for eit barn.

Ungsinn.no

Ungsinn er eit elektronisk vitenskapeleg tidsskrift om tiltak for barn og unge si psykiske helse.

Smiso.no

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep.

Statped.no

Statped tilbyr tenestar innanfor seks fagområder: Erverva hjerneskade, høyrselstap, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindheit, smansatte lærevanskar, språk og tale og synstap.

Nubu.no/TIBIR/

«Tidleg innsats for barn i risiko» (TIBIR) er eit program for førebygging og behandling av atferdsproblem hos barn tilpassa det kommunale tenestenivået.

For tilsette i helsestasjonstenesta

Barn og unge si helseteneste – Helse Fonna

Her kan du finne informasjon om tema som tristhet og depresjonsplagar, bekymring og angst, vald, overgrep og omsorgssvikt, spisevanskar og spiseforstyrring, autisme, uro barn barn 0 – 3 år og oppmerksomhetsvanskar.

Kostverktoyet.no

​​​​​​​​Kostverktøyet er utvikla spesielt for familiar som har eit eller fleire barn med overvekt eller fedme, og for helsepersonell som jobbar med overvekt og fedme hos barn og unge.

Helsestasjonstjenesten.no

Ei trygg kjelde til kunnskap om sped- og småbarn si utvikling og psykiske helse for deg som jobbar i helsestasjonen.

Helsenorge.no

Helsenorge.no er den offentlege nettstaden for innbyggarar i Noreg. Innhaldet vert levert av ulike aktørar i helsesektoren.

Fhi.no

Folkehelseinstituttet er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Nhi.no

Norsk Helseinformatikk AS (NHI.no) er eit Trondheimsbasert firma med utspring frå allmennpraksis, NTNU, St. Olavs Hospital og Sintef.

Foreldrehverdag.no

Foreldrehverdag gjer kunnskap og råd om samspelet mellom deg og barnet ditt. Innhaldet er utarbeida saman med fagfolk.

Sexogsamfunn.no

Sex og samfunn er landet sitt største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheiter.

Ung.no

Det offentlege sin informasjonskanal for ungdom. Dei gjer deg informasjon om dine rettigheiter, moglegheiter og pliktar.

Vfb.no

Voksne for Barn er ein ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobba for barn sine oppvekstkår og psykiske helse.

Korspahalsen.no

Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbod for alle opp til 18 år.

Parorendesenteret.no

Er ein landsdekkande nettstad for alle typar pårørande uansett livssituasjon, alder eller kor nær dei står den dei er pårørande for.

Snakkemedbarn.no

Samtalehjelp til deg som er bekymra for eit barn.

Valdsrettleiar – Rettleiar for helse- og omsorgstenesta sitt arbeid med vald i nære relasjonar.

Barn som pårørande - helsepersonell

Unge omsorgsgjevarar

  • Som helse- og sosialarbeidarar kjem me i situasjoner der det er nødvendig å dele vår uro med pasientar eller pårørande. Då kan me bli usikre på korleis dei vil reagere på vår uro. Det kan igjen føre til at me unngår å dele den. Difor er det viktig å drøfte uroa med ein kollega først, slik at me kan bli tryggare på kva me vil si og gjere.
  • Barn og unge ynskjer å bli lyttet til! Dei vil ikkje berre bli snakka om når uroa delast. Dei kan bidra med viktig informasjon og idear til gode løysingar og tiltak.
  • Den friske forelderen har ei viktig og krevjande rolle. Det kan vere avgjerande for barn og unge at den friske forelderen får nødvendig støtte. Då kan det også bidra til at barn og unge sjølv kan slippe å ta belastande omsorgsoppgåver.
  • Det kan være nyttig for familien at me saman med dei ser på kva for støtte og hjelp dei kan ha bruk for. Det kan vere praktisk hjelp, emosjonell støtte, avlastningstiltak eller anna.

Film:

Støtte til unge omsorgsgivere

Case:

Pårørandeprogrammet – casearkiv